Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa : 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwie

Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr Naboru POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20